Co je nového ve škole, školkách i družině?

Výpis aktuálních článků:Mikuláš - v roušce taky náš

Nad letošní mikulášskou nadílkou se vznášely veliké otazníky – nejprve jsme nevěděli, jestli bude KOHO odměňovat nebo kárat (děti z prvního stupně nastoupily do školy až koncem listopadu), pak jestli bude KDO mít chodit po škole a pak jestli to vůbec zuřivý PES dovolí (epidemiologická kuchařka). Nakonec se přes všechny doprovodné komplikace Mikulášova družina do tříd vydala v novém hávu – letos si žáčci nestihli ani pořádně připravit program pro Mikuláše, zpívat bylo zakázáno, básničky se nestihly oprášit. Ale přesto děti příjemně Mikuláše překvapily – zvlášť v budově družiny zazněla veselá básnička s tím, jak trochu děti pozlobí, ale že to tak hrozné není. Našli se i uplakánkové, kteří se čerta pobáli – asi opravdu trochu zlobili. A pak se také našli takoví, kteří zlobili i čerta – a pro ty už se voda vaří ve větším kotlíku! Naši čerti letos odměřovali pytlem velikost zlobivců, aby je mohl odvézt čertovský náklaďák. Většina dětiček si ale zasloužila malou odměnu, stejně jako mikulášská parta. Minisoutěž ve výzdobě tříd a počtu malých čertíků a andělíčků letos vyhrála třída 1.B paní učitelky Stankové a na druhém místě se umístila třída 4.A paní učitelky Svrčinové, které také dostaly malou odměnu. Moc se nám líbili i papíroví Mikulášové v druhé třídě. Snad budeme mít příští rok více prostoru i času a méně rouškových pravidel.

Dupy, dupy, dupáníčko, to je malé zlobeníčko,

jako čerti v pekle chováme se vztekle.

Teď si pěkně lehneme, už se ani nehneme.

Pojedeme na kole, dojedeme ve škole,

tam se hezky posadíme, po tváři se pohladíme.

Čerty v pekle necháme, tlesky, tlesky, tleskáme.

 

Za žákovskou radu Karin Bujoková

 

 

20201206_03

20201206_0220201206_04

 
PDF

Důležité informace

Informace k organizaci a provozu školního roku 2020/2021

 1. 1.9.2020 bude zahájení školního roku probíhat od 8:00 do 9:00 hod v kmenových třídách s třídními učiteli. Cizí osoby mají zákaz vstupu do budovy školy, školní výdejny i školní družiny. Výjimku pro tento slavnostní den mají pouze rodiče prvňáčků, a to s rouškou. Je však povolena pouze 1 doprovázející osoba ke každému dítěti.
 2. Na žáky 3. – 6.ročníku budou na dvoře školy čekat jejich třídní učitelé (s cedulkami tříd), kteří je odvedou do šaten a do tříd.
 3. Žáci si po příchodu do učebny důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem a provedou dezinfekci rukou. Následně dodržují hygienu po celou dobu svého pobytu ve škole a ve všech školních prostorách. Každý žák bude mít ve školní tašce roušku.
 4. Pedagogičtí pracovníci budou komunikovat se zákonnými zástupci zejména telefonicky (sekretariát 558 712 341, 602 124 310, 602 154 605, sborovna 730 815 829, školní družina 725 749 369) písemně přes program Bakaláři nebo emailem. Tato telefonní čísla si uložte do svých telefonů pod heslem ŠKOLA). Osobní schůzky s pedagogy je nutné domluvit uvedenými způsoby dopředu, a to nejlépe po vyučování.
 5. Třídní schůzky budou probíhat on-line nebo písemnou formou, v nutných případech osobními pohovory.
 6. Škola ani školní družina nebude v tomto roce organizovat žádné akce, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí.
 7. Škola  bude co nejméně přesouvat žáky mezi učebnami. Před vstupem do těchto učeben bude nutná desinfekce rukou.
 8. V jídelně se budou stravovat žáci v oddělených prostorách po ročnících.
 9. Úřední hodiny na sekretariátě jsou stanoveny na tyto dny: úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod, čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. Cizí návštěvníci budou vstupovat pouze do vestibulu školy, kde vyčkají příchozí osoby, a to vždy s rouškou.

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid - 19

 1. Pokud jsou patrné příznaky již při příchodu žáka do školy, není žák vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. V případě, že zákonný zástupce není přítomen, je tato skutečnost zákonnému zástupci neprodleně  sdělena. Zákonný zástupce  je také informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Žák čeká na zákonného zástupce  pod dohledem zaměstnance školy v izolované místnosti.
 2. Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti. Současně je zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy
 3. V obou uvedených případech musí zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického lékaře (pediatra), který rozhodne o dalším postupu.
 4. Pokud žák trpí příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, že tuto skutečnost potvrdí praktický lékař (pediatr).

V případě výskytu onemocnění covid – 19 rozhoduje o dalších opatřeních KHS.

 1. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se nákaza nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost distančně se vzdělávat. Pokud žák nemá domácí podmínky k on-line výuce, bude si pravidelně vyzvedávat materiály k výuce ve vestibulu školy.
 2. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

 

V případě jakýchkoli změn vyhlášených ministerstvem školství, ministerstvem zdravotnictví nebo KHS budeme ihned informovat všechny zákonné zástupce vyvěšením informací na úředních deskách a na webových stránkách školy.


 

První jarní den

 

Je už téměř tradicí, že naši prvňáčci a druháci v rámci projektového dne vítají každoročně jaro společně.

Ve čtvrtek 21. března se ve třídách pilně pracovalo; letos děti vyráběly věnečky, jarní berušková mávátka, sely ředkvičku a jarní osení… Některým dětem se podařilo sladit trička pěkně jarně do zelena.

Mezitím si povídaly o tom, jak to vypadá v přírodě, co se mění a jak, dokonce měly štěstí  a zaslechly z parku zpěv a cvrlikání prvních ptáčků. Každá třída už má také v repertoáru nějakou tu jarní písničku a společně všichni natrénovali říkanku na odhánění Zimy.

Na odhánění se vždy ti nejmenší těší nejvíc  - mají dovoleno (i přikázáno) dělat co největší rámus, aby Zimu opravdu vyhnali, však se na to opět vybavili vařečkami a řehtačkami.

Morana, symbol  Zimy, čekala před budovou družiny, odkud ji pak průvod veselých dětí vyprovázel k řece Olze. Tam byla (opět za velikého křiku) Morana vhozena do proudu. Celý den končil procházkou kolem řeky, kdy děti  bedlivě sledovaly,  jestli Morana pěkně pluje pryč z našeho města.

Jaro konečně začalo!

 
PDF Tisk Email

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol ve městě Český Těšín

 

Ozdravné pobyty spojené s přímým kontaktem s přírodou často znamenají pro jejich účastníky významnou životní zkušenost, která formuje jejich vztah k přírodě a ochotu pečovat o životní prostředí.

 

Město Český Těšín prostřednictvím odboru školství a kultury oslovilo základní školy na svém území s nabídkou předložení žádosti o dotaci na ozdravné pobyty, které jsou dílčí částí kryty z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zájem projevily 2 základní školy a to Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace.

 

Žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla podána v listopadu 2018. Dotace byla zastupitelstvem kraje schválena a Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 15. 5. 2019.

 

V rámci realizace projektu již proběhly dva turnusy v dubnu 2019 (80 dětí) - Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace. V současné době se připravují další tři turnusy v březnu a dubnu tohoto roku:

-       Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec - termín 23 . 3. – 3. 4. 2020 (80 dětí) (40 dětí) - Penzion RS Paskov, Morávka, (40 dětí) - Penzion Pod smrkem, Horní Lípová

-       Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín – termín 14. 4. – 25. 4. 2020

(50 dětí) – Středisko Beskydský H-rezort

 

Délka ozdravných pobytů dětí bude 12 kalendářních dnů. Během těchto dnů bude probíhat výukový/vzdělávací program, který bude zajišťován pedagogy z řad zaměstnanců škol. Tento program mj. zlepší znalosti a dovednosti žáků v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje. Nedílnou součástí budou výlety po okolí, poznávání krás přírody a různé sportovní aktivity. Celkem se všech turnusů zúčastní 210 dětí a doprovod z řad pedagogů a zaměstnanců škol.

 

Zpracovala: Ing. Markéta Vyvlečková

projektový manažer

 

 

 

  

 
PDF Tisk Email

UKLIDILI JSME ČESKO !

Dne 7.dubna 2018 se žáci Základní školy Kontešinec z Českého Těšína zúčastnili akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018. Jedná se o dobrovolnou akci, jejíž cílem je uklidit černé skládky a vše, co do přírody nepatří. Žáci, kterým není jedno, jak to vypadá v jejich okolí a není jim lhostejné, že je v přírodě odhozena spousta odpadů, se rozděleni do dvou skupin vydali z Raškovic a z Komorní Lhotky na Malou Prašivou. Cestou sbírali veškerý odpad, který přírodu znečišťuje, a v plastových pytlích jej vynesli k turistické chatě Prašivá, odkud byl svoz tohoto odpadu zajištěn.

Žáci se seznámili s důležitostí enviromentální výchovy a nutností udržovat přírodu čistou a bez odpadků. Pochopili, jak nebezpečné můžou být černé skládky nejen pro zvířata a rostliny, ale i pro člověka samotného, např. při znečištění půdy a vody chemikáliemi. Odměnou všem zúčastněným byl dobrý pocit z odvedené práce, krásná příroda (navíc zas o něco čistší :-)), čas strávený ve skvělém kolektivu a navíc poděkování chatařů v podobě připravených klobás k opékání.

Velké díky patří všem žákům, kteří se  účastnili této úklidové akce ve svém volnu a zhostili se jí na 100%. Děkujeme.

 

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 33

Důležité kontakty

Telefon:

558 712 341

602 124 310

Email:

info@zskontesinec.net

ID Datové schránky:

bxyan55


Identifikační údaje

IČ: 72 545 917

Redizo: 691 003 459

 

Bankovní spojení

249426736/0300

Účet pro platby

školného

253260425/0300